کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(ادامه دارد... :-")
 
(الگو‌ها)
 
(۱۷ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
مقالاتی که توسط من ترجمه شده‌اند:
+
__NOTOC__
 +
== فرمانروایان نومه‌نور ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[تار-الندیل]]
 +
*[[تار-منلدور]]
 +
*[[تار-آلداریون]]
 +
*[[تار-آنکالیمه]]
 +
*[[تار-آناریون]]
 +
 
 +
*[[تار-سوریون]]
 +
*[[تار-تلپرین]]
 +
*[[تار-میناستیر]]
 +
*[[تار-کیریاتان]]
 +
*[[تار-آتانامیر]]
 +
 
 +
*[[تار-آنکالیمون]]
 +
*[[تار-تلمایته]]
 +
*[[تار-وانیملده]]
 +
*[[تار-آلکارین]]
 +
*[[تار-کالماکیل]]
  
== فرمانروایان نومه‌نور ==
+
*[[تار-آردامین]]
[[تار-الندیل]] | [[تار-منلدور]] | [[تار-آلداریون]] | [[تار-آنکالیمه]]|[[تار-آناریون]] | [[تار-سوریون]] | [[تار-تلپرین]] | [[تار-میناستیر]] | [[تار-کیریاتان]] | [[تار-آتانامیر]] | [[تار-آنکالیمون]] | [[تار-تلمایته]] | [[تار-وانیملده]] | [[تار-آلکارین]] | [[تار-کالماکیل]] | [[تار-آردامین]] | [[آر-آدوناخور]] | [[آر-زیمراتون]] | [[آر-ساکالتور]] | [[آر-گیمیل‌زور]] | [[تار-پلانتیر]] | [[آر-فارازون]]
+
*[[آر-آدوناخور]]
 +
*[[آر-زیمراتون]]
 +
*[[آر-ساکالتور]]
 +
*[[آر-گیمیل‌زور]]
 +
 
 +
*[[تار-پلانتیر]]
 +
*'''[[آر-فارازون]]'''
 +
</div>
  
 
== پادشاهان گاندور ==
 
== پادشاهان گاندور ==
[[الندیل]] | [[آناریون]] | [[ایسیلدور]] | [[منلدیل]] | [[کمندور]] | [[ائارندیل (پادشاه گاندور)|ائارندیل]] | [[آناردیل]] | [[اوستوهر]] | [[رومنداکیل اول]] | [[شاه تورامبار|تورامبار]] | [[آتاناتار اول]] | [[سیریوندیل]] | [[تارانون فالاستور]] | [[ائارنیل اول]] | [[کیریاندیل]] | [[هایرمنداکیل اول]] | [[آتاناتار دوم]] | [[نارماکیل اول]] | [[کالماکیل]] | [[رومنداکیل دوم]] | [[والاکار]] | [[الداکار (پادشاه گاندور)|الداکار]] | [[کاستامیر غاصب|کاستامیر]] | [[آلدامیر]]| [[هایرمنداکیل دوم]] | [[میناردیل]] | [[تلمنار]] | [[تاروندور]] | [[تلومه‌تار]]  
+
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*'''[[الندیل]]'''
 +
*[[آناریون]]
 +
*[[ایسیلدور]]
 +
*[[منلدیل]]
 +
*[[کمندور]]
 +
*[[ائارندیل (پادشاه گاندور)|ائارندیل]]
 +
*[[آناردیل]]
 +
 
 +
*[[اوستوهر]]
 +
*[[رومنداکیل اول]]
 +
*[[شاه تورامبار|تورامبار]]
 +
*[[آتاناتار اول]]
 +
*[[سیریوندیل]]
 +
*[[تارانون فالاستور]]
 +
*[[ائارنیل اول]]
 +
 
 +
*[[کیریاندیل]]
 +
*[[هایرمنداکیل اول]]
 +
*[[آتاناتار دوم]]
 +
*[[نارماکیل اول]]
 +
*[[کالماکیل]]
 +
*[[رومنداکیل دوم]]
 +
*[[والاکار]]
 +
 
 +
*[[الداکار (پادشاه گاندور)|الداکار]]
 +
*[[کاستامیر غاصب|کاستامیر]]
 +
*[[آلدامیر]]
 +
*[[هایرمنداکیل دوم]]
 +
*[[میناردیل]]
 +
*[[تلمنار]]
 +
*[[تاروندور]]
 +
 
 +
*[[تلومه‌تار]]
 +
*[[کالیمه‌تار]]
 +
*[[نارماکیل دوم]]
 +
*[[کالیمه‌تار]]
 +
*[[اوندوهر]]
 +
*[[ائارنیل دوم]]
 +
*[[ائارنور]]
 +
 
 +
</div>
 +
 
 +
== آینور ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[آینور]]
 +
*[[والار]]
 +
*[[مایار]]
 +
*[[ائون‌وه]]
 +
 
 +
*[[ایلماره]]
 +
*[[آری‌ین]]
 +
*[[اوسه]]
 +
*[[اوئی‌نن]]
 +
 
 +
*[[سالمار]]
 +
*[[راداگاست]]
 +
*'''[[سائورون]]'''
 +
*'''[[سارومان]]'''
 +
 
 +
*[[تیلیون]]
 +
*[[آلاتار]]
 +
*[[پالاندو]]
 +
*[[والارین]]
 +
 
 +
*[[آلمارن]]
 +
*[[والمار]]
 +
</div>
  
 
== یاران حلقه ==
 
== یاران حلقه ==
[[مریادوک برندی‌باک|مری]] | [[پره‌گرین توک|پی‌پین]] | [[گندالف]]  | [[آراگورن دوم]]  | [[لگولاس]] | [[گیملی]]
+
<center>'''[[مریادوک برندی‌باک|مری]]''' {{•}} '''[[پره‌گرین توک|پی‌پین]]''' {{•}} '''[[گندالف]]''' {{•}} '''[[آراگورن دوم]]''' {{•}} '''[[لگولاس]]'''</center>
 +
 
 +
== دیگر ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[آردا]]
 +
*[[نومه‌نور]]
 +
*[[ارو]]
 +
*[[فینوه]]
 +
*[[حلقه یگانه]]
 +
*[[نیم-الف]]
 +
*'''[[زبان‌های آردا]]'''
 +
*[[سینداری]]
 +
*[[آرگونات]]
  
== آینور ==
+
*[[آلدبرگ]]
[[آینور]] | [[والار]] | [[مایار]] | [[ائون‌وه]] | [[ایلماره]] | [[آری‌ین]] | [[اوسه]] | [[اوئی‌نن]] | [[سالمار]] | [[راداگاست]] | [[سائورون]] | [[سارومان]] | [[تیلیون]] | [[آلاتار]] | [[پالاندو]] | [[والارین]] | [[آلمارن]] | [[والمار]]
+
*[[آمون‌لائو]]
 +
*[[آمون‌هن]]
 +
*[[آندرات]]
 +
*[[اتن مورس]]
 +
*[[ادهلاند]]
 +
*[[ارد ویترین]]
 +
*[[ارد میترین]]
 +
*[[ارد لیتوی]]
 +
 
 +
*[[الوستیریون]]
 +
*[[امین یوال]]
 +
*[[اور هولت]]
 +
*[[ایست‌بایت]]
 +
*[[برج‌های نیش]]
 +
*[[بامفورلانگ]]
 +
*[[پارت گالن]]
 +
*[[تاربد]]
 +
*[[تول‌براندیر]]
 +
 
 +
*[[تپه‌های برج]]
 +
*[[امین مویل]]
 +
*[[ایست فولد]]
 +
*[[داگورلد]]
 +
*[[دروویت لائور]]
 +
*[[دریاچه آبگین]]
 +
*[[دوروینیون]]
 +
*[[دورتانگ]]
 +
*[[دونلند]]
 +
 
 +
*[[دویموربرگ]]
 +
*[[دیپینگ کومب‏]]
 +
*[[دیل]]
 +
*[[دیمریل دیل]]
 +
*[[دیملوت]]
 +
*[[کوه گرم]]
 +
*[[کوه گونداباد]]
 +
*[[کوه‌های موریا]]
 +
*[[کوه‌های آنگمار]]
 +
 
 +
</div>
 +
 
 +
== الگو‌ها ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[الگو:والار]]
 +
*[[الگو:فرمانروایان نومه‌نور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نومه‌نوریان]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات والار]]
 +
*[[الگو:دنباله]]
 +
*[[الگو:شاهان روهان]]
 +
 
 +
*[[الگو:پادشاهان گاندور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات پلیدی]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نولدور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات مایار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات گاندوریان]]
 +
*[[الگو:جادوگران]]
 +
 
 +
*[[الگو:یاران حلقه]]
 +
*[[الگو:منابع]]
 +
*[[الگو:در حال تکمیل]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دورف‌ها]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات هابیت]]
 +
*[[الگو:تاریخ آردا]]
 +
 
 +
*[[الگو:نژادهای آردا]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات سیندار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نیم-الف]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دوران اول اداین]]
 +
*[[الگو:اشیا]]
 +
*[[الگو:حلقه‌ها]]
 +
 
 +
*'''[[الگو:پادشاهی]]'''
 +
*[[الگو:آینور]]
 +
*[[الگو:اماکن]]
 +
*[[الگو:ابهام-اضافه]]
 +
*[[الگو:نژاد]]
 +
*[[الگو:مقاله‌های مورد نیاز]]
 +
*[[الگو:کوه‌های آردا]]
 +
</div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۰۸

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مری  • پی‌پین  • گندالف  • آراگورن دوم  • لگولاس

دیگر

الگو‌ها