کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(یاران حلقه)
(پادشاهان گاندور)
سطر ۳۷: سطر ۳۷:
 
*[[کمندور]]
 
*[[کمندور]]
 
*[[ائارندیل (پادشاه گاندور)|ائارندیل]]
 
*[[ائارندیل (پادشاه گاندور)|ائارندیل]]
 +
*[[آناردیل]]
  
*[[آناردیل]]
 
 
*[[اوستوهر]]
 
*[[اوستوهر]]
 
*[[رومنداکیل اول]]
 
*[[رومنداکیل اول]]
سطر ۴۴: سطر ۴۴:
 
*[[آتاناتار اول]]
 
*[[آتاناتار اول]]
 
*[[سیریوندیل]]
 
*[[سیریوندیل]]
 
 
*[[تارانون فالاستور]]
 
*[[تارانون فالاستور]]
 
*[[ائارنیل اول]]
 
*[[ائارنیل اول]]
 +
 
*[[کیریاندیل]]
 
*[[کیریاندیل]]
 
*[[هایرمنداکیل اول]]
 
*[[هایرمنداکیل اول]]
 
*[[آتاناتار دوم]]
 
*[[آتاناتار دوم]]
 
*[[نارماکیل اول]]
 
*[[نارماکیل اول]]
 
 
*[[کالماکیل]]
 
*[[کالماکیل]]
 
*[[رومنداکیل دوم]]
 
*[[رومنداکیل دوم]]
 
*[[والاکار]]
 
*[[والاکار]]
 +
 
*[[الداکار (پادشاه گاندور)|الداکار]]
 
*[[الداکار (پادشاه گاندور)|الداکار]]
 
*[[کاستامیر غاصب|کاستامیر]]
 
*[[کاستامیر غاصب|کاستامیر]]
 
*[[آلدامیر]]
 
*[[آلدامیر]]
 
 
*[[هایرمنداکیل دوم]]
 
*[[هایرمنداکیل دوم]]
 
*[[میناردیل]]
 
*[[میناردیل]]
 
*[[تلمنار]]
 
*[[تلمنار]]
 
*[[تاروندور]]
 
*[[تاروندور]]
*[[تلومه‌تار]]  
+
 
 +
*[[تلومه‌تار]]
 +
*[[کالیمه‌تار]]
 +
*[[نارماکیل دوم]]
 
</div>
 
</div>
  

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۲۶

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مریپی‌پینگندالفآراگورن دوملگولاس

دیگر

جان رونالد روئل تالکینآردانومه‌نوراروفینوهحلقه یگانهنیم-الف