کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(حالا حالا ها ادامه دارد :دییی)
سطر ۱: سطر ۱:
مقالاتی که ترجمه‌شان توسط من آغاز شده:
+
__NOTOC__
 
 
 
== فرمانروایان نومه‌نور ==
 
== فرمانروایان نومه‌نور ==
 
[[تار-الندیل]] | [[تار-منلدور]] | [[تار-آلداریون]] | [[تار-آنکالیمه]]|[[تار-آناریون]] | [[تار-سوریون]] | [[تار-تلپرین]] | [[تار-میناستیر]] | [[تار-کیریاتان]] | [[تار-آتانامیر]] | [[تار-آنکالیمون]] | [[تار-تلمایته]] | [[تار-وانیملده]] | [[تار-آلکارین]] | [[تار-کالماکیل]] | [[تار-آردامین]] | [[آر-آدوناخور]] | [[آر-زیمراتون]] | [[آر-ساکالتور]] | [[آر-گیمیل‌زور]] | [[تار-پلانتیر]] | [[آر-فارازون]]
 
[[تار-الندیل]] | [[تار-منلدور]] | [[تار-آلداریون]] | [[تار-آنکالیمه]]|[[تار-آناریون]] | [[تار-سوریون]] | [[تار-تلپرین]] | [[تار-میناستیر]] | [[تار-کیریاتان]] | [[تار-آتانامیر]] | [[تار-آنکالیمون]] | [[تار-تلمایته]] | [[تار-وانیملده]] | [[تار-آلکارین]] | [[تار-کالماکیل]] | [[تار-آردامین]] | [[آر-آدوناخور]] | [[آر-زیمراتون]] | [[آر-ساکالتور]] | [[آر-گیمیل‌زور]] | [[تار-پلانتیر]] | [[آر-فارازون]]

نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۰۶

فرمانروایان نومه‌نور

تار-الندیل | تار-منلدور | تار-آلداریون | تار-آنکالیمه|تار-آناریون | تار-سوریون | تار-تلپرین | تار-میناستیر | تار-کیریاتان | تار-آتانامیر | تار-آنکالیمون | تار-تلمایته | تار-وانیملده | تار-آلکارین | تار-کالماکیل | تار-آردامین | آر-آدوناخور | آر-زیمراتون | آر-ساکالتور | آر-گیمیل‌زور | تار-پلانتیر | آر-فارازون

پادشاهان گاندور

الندیل | آناریون | ایسیلدور | منلدیل | کمندور | ائارندیل | آناردیل | اوستوهر | رومنداکیل اول | تورامبار | آتاناتار اول | سیریوندیل | تارانون فالاستور | ائارنیل اول | کیریاندیل | هایرمنداکیل اول | آتاناتار دوم | نارماکیل اول | کالماکیل | رومنداکیل دوم | والاکار | الداکار | کاستامیر | آلدامیر| هایرمنداکیل دوم | میناردیل | تلمنار | تاروندور | تلومه‌تار

یاران حلقه

مری | پی‌پین | گندالف | آراگورن دوم | لگولاس | گیملی

آینور

آینور | والار | مایار | ائون‌وه | ایلماره | آری‌ین | اوسه | اوئی‌نن | سالمار | راداگاست | سائورون | سارومان | تیلیون | آلاتار | پالاندو | والارین | آلمارن | والمار

دیگر

جان رونالد روئل تالکین | آردا | نومه‌نور | ارو | فینوه | حلقه یگانه | نیم-الف