اولفانگ سیاه

از دانشنامه والیمار

اولفانگ سیاه ایسترلینگی بود که در سال ۴۶۳ دوران اول، مدتی بعد از بور به لوت‌لان در بلریاند آمد. او پدر اولفاست، اولوارت و اولدور بود. اولفانگ و پسرانش مورد استقبال پسران فئانور قرارگرفته و با کارانتیر بیعت کردند. به آنها در شمال و جنوب مادروس سرزمین‌هایی برای اقامت گزیدن داده شد. او و پسرانش مخفیانه در خدمت مورگوت بوده و در نبرد اشک‌‌های بی‌شمار به الدار و اداین خیانت کردند.