آمانیار

از دانشنامه والیمار

آمانیار نام دیگری است که به الف‌های روشن داده می شود، آن دسته از الف‌ها که در والینور ساکن شدند. این الف‌ها عبارتند از: وانیار، نولدور و آن دسته از قوم تله‌ری که از دریای بزرگ عبور کردند که به فالماری معروف می باشند. معنای آن در زبان کوئنیایی "آنان که در آمان هستند" است. یک الف روشن که جزو آمانیار نیست پادشاه الوه تینگول می باشد.