گالاتیلیون

از دانشنامه والیمار

'گالاتیلیون یا درخت سپید، درختی بود که توسط یاوانا و برای الف‌های شهر تیریون ساخته شد. این درخت را از نسل تلپریون می دانند هرچند نوری از خود نداشت. گالاتیلیون در حیاط بزرگی در قسمت تحتانی برج میندون الدالیه‌وا قرار داشت. از نسل این درخت، درخت کله‌بورن، درخت سپید تول اریسیا بوجود آمد؛ درخت های نیملوت نومه‌نور و درخت سپید گاندور نیز از نسل این درخت می باشند.

شجره نامه

 
 
 
تلپریون
نابود شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گالاتیلیون
از روی تصویر تلپریون ساخته شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کله‌بورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نیملوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولین درخت گاندور (میناس ایتیل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دومین درخت گاندور (میناس آنور)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سومین درخت گاندور (میناس تیریت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارمین درخت گاندور (میناس تیریت)