کوئندی

از دانشنامه والیمار

کوئنده (به زبان انگلیسی: Quendë) (جمع:کوئندی) نامی است که الف‌ها به همنوعان خود زمانی که هنوز در کوئیوینن زندگی می کردند داده می شد. کوئنده به معنای "گوینده؛ آنکه به صدا صحبت می کند" است. حالت جمع آن کاربرد بیشتری دارد.