کلبدیل

از دانشنامه والیمار

کلبدیل: در زبان خزد زیراک زیگیل نیز نامیده می شود و به عنوان Silvertine به انگلیسی ترجمه شده است.قله ای در کوهستان مه آلود، غربی ترین از سه قله (با Caradhras و Fanuidhol) که در بالای شهر دورفی خازاد-دوم ایستاده بود. برج دورین در اوج زیراک زیگیل واقع شده بود.این جابود که در آن گندالف و بالروگ در نبرد قله جنگیدند.گندالف به دنبال بالروگ از طریق پلکان دورین که از بن کوه تا به قله کشیده شده بود به این برج رسید.گندالف توضیح میدهد که در این پلکان بود که بالروگ پس از خاموش شدن دوباره شعله ور شد. تالکین در نامه ای در 1968 از Silberhorn سوئیس که آن را به هنگام کمپینگ در نزدیکی Mürren در سال 1911 مشاهده کرده بود به عنوان " Silvertine-celebdil رویایی من "یاد میکند


منابع:

یاران حلقه دو برج ویکی پدیا انگلیسی