کالاکوئندی

از دانشنامه والیمار

کالاکوئندی (به زبان انگلیسی: Calaquendi) (مفرد: کالاکوئنده) به معنای الف‌های نورانی، الف‌هایی هستند که نور دو درخت در والینور را به چشم خود دیدند. آنها عبارتند از وانیار، نولدور و آن دسته از تله‌ری‌ها که از دریای بله‌گائر عبور کردند و نیز پادشاه قوم سیندار یعنی تینگول که تنها شخصی از این قوم است که نور درختان را دید. نام دیگر آنها آمانیار یا "آنهایی که در آمان هستند" می باشد. آن دسته از اقوامی که در آمان سکونت دارند و یا نوادگان آنها هستند را الف‌های برین یا "تِرِلدار" می نامیم.

الف‌هایی که دعوت والار را نپذیرفتند و یا سفر بزرگ به والینور را کامل نکردند، اومانیار نام دارند به معنای "آنهایی که در آمان نیستند" و یا موری‌کوئندی به معنای الف‌های تاریک (کسانی که نور درختان را ندیدند). پادشاه الو تینگول از دوریات تنها شخصی است که دو لقب آمانیار (کالاکوئندی) و اومانیار (موری‌کوئندی) را با خود به یدک می کشد. زیرا او در ابتدا نور درختان را دید و جزو اولین سفیرانی بود که توسط اورومه به آمان آورده شدند، اما در سفر بزرگ به آمان بازنگشت.


همچنین ببینید


وجه تسمیه

کلمه کوئنیایی "کالا" (cala) به معنای "نور" و واژه کوئندی (quendi) نیز به معنای الف‌ها می باشد؛ بنابراین داریم "الف‌های نورانی".


کلمات هم ریشه