کارگزار گاندور

از دانشنامه والیمار

کارگزار لقبی است که برای فرمانروایان گاندور پس از کشته شدن آخرین پادشاه ائارنور بکار می رفت. اولین کارگزار ماردیل وورونوه بود. پیش از آن کارگزاران گاندور تنها نقش مشاورین پادشاه گاندور را بازی می کردند. این لقب موروثی بوده و پس از بیست و شش نسل به دنه‌تور دوم، کارگزار وقت در زمان نبرد حلقه، ادامه پیدا کرد. پسر او فارامیر فرمانروایی گاندور را به آراگورن دوم که حقیقتاً وارث ایسیلدور بود وا نهاد. پس از آن فارامیر نقش سنتی مشاور پادشاه را بر عهده گرفت.


سلسله کارگزاران
  نام سلطنت نکات
۱. ماردیل وورونوه ۲۰۵۰ – ۲۰۸۰ پس از پادشاه ائارنور که هیچ وارثی نداشت، اولین کارگزار شد. آغاز صلح هوشیارانه.
۲. ارادان ۲۰۸۰ – ۲۱۱۶  
۳. هریون ۲۱۱۶ – ۲۱۴۸  
۴. بله‌گورن ۲۱۴۸ – ۲۲۰۴  
۵. هورین اول ۲۲۰۴ – ۲۲۴۴  
۶. تورین اول ۲۲۴۴ – ۲۲۷۸  
۷. هادور ۲۲۷۸ – ۲۳۹۵ آخرین کارگزار گاندور که عمر طولانی مدت دون‌ا‌داین را داشت.
۸. باراهیر ۲۳۹۵ – ۲۴۱۲  
۹. دیور ۲۴۱۲ – ۲۴۳۵ پس از پسر خواهرش ریان به سلطنت رسید.
۱۰. دنه‌تور اول ۲۴۳۵ – ۲۴۷۷ صلح هوشیارانه شکسته شد. اورک‌ها از میناس مورگول حمله کرده و مردم شروع به ترک ایتیلین کردند.
۱۱. بورومیر ۲۴۷۷ – ۲۴۸۹  
۱۲. کیریون ۲۴۸۹ – ۲۵۶۷ بالخوت را به کمک ائوتئود شکست داد. به عنوان جایزه سرزمین کاله‌ناردون را به آنها داد.
۱۳. هالاس ۲۵۶۷ – ۲۶۰۵  
۱۴. هورین دوم ۲۶۰۵ – ۲۶۲۸  
۱۵. بلک‌تور اول ۲۶۲۸ – ۲۶۵۵ دزدان دریایی اومبار بار دیگر تبدیل به تهدیدی برای گاندور شدند.
۱۶. اورودرت ۲۶۵۵ – ۲۶۸۵  
۱۷. اکته‌لیون اول ۲۶۸۵ – ۲۶۹۸  
۱۸. اگالموت ۲۶۹۸ – ۲۷۴۳  
۱۹. برن ۲۷۴۳ – ۲۷۶۳ در زمان زمستان طولانی دزدان دریایی گاندور و دون‌لندینگ‌ها روهان را محاصره کردند.
۲۰. بره‌گوند ۲۷۶۳ – ۲۸۱۱ دزدان دریایی اومبار را شکست داد.
۲۱. بلک‌تور دوم ۲۸۱۱ – ۲۸۷۲ مرگ درخت سپید گاندور.
۲۲. توروندیر ۲۸۷۲ – ۲۸۸۲  
۲۳. تورین دوم ۲۸۸۲ – ۲۹۱۴ حمله ای را که از سوی هارادریم شکل گرفته بود شکست داد. اورک‌ها از موردور حمله کردند و ایتیلین تخلیه شد.
۲۴. تورگون ۲۹۱۴ – ۲۹۵۳ سائورون او را با آغوش باز پذیرفت.
۲۵. اکته‌لیون دوم ۲۹۵۳ – ۲۹۸۴ دزدان دریایی اومبار را با کمک تورونگیل شکست داد.
۲۶. دنه‌تور دوم ۲۹۸۴ – ۳۰۱۹ کارگزار در زمان نبرد حلقه.
۲۷. فارامیر ۳۰۱۹ مقام فرمانروایی گاندور را به پادشاه آراگورن السار بازگرداند.