پادشاه نومه‌نور

از دانشنامه والیمار

پادشاه نومه‌نور لقب بیست و دو تن از حاکمان نومه‌نور (همچنین سه تن از ملکه‌های نومه‌نور) می‌باشد. این سلسله از الروس تار-مینیاتور در سال ۳۲ دوران دوم شروع شده و تا سال ۳۲۸۷ دوران دوم زمانیکه آر-فارازون موجب نابودی نومه‌نور شد، به پایان رسید.

تمام شاهان نومه‌نور پسوند کوئنیایی تار و آدونایک آر را پیش از نام سلطنتی خود استفاده می‌کردند. هر دو پیشوند به معنایی "عالی مقام" است.


سلسله شاهان نومه‌نور
  نام سلطنت توضیحات
۱. الروس تار-مینیاتور ۳۲ - ۴۴۲ ارباب اداین و بنیانگذار پادشاهی نومه‌نور.
۲. تار-واردامیر ۴۴۲ او را واردامیر نولیمون می‌نامیدند. سلطنت او تنها افتخاری بود.
۳. تار-آماندیل ۴۴۲ – ۵۹۰  
۴. تار-الندیل ۵۹۰ – ۷۴۰ در دوران سلطنت وی نومه‌نوریان برای اولین به سمت سرزمین میانه بادبان کشیدند.
۵. تار-منلدور ۷۴۰ – ۸۸۳ اولین بندرگاه‌های نومه‌نوریان را در سرزمین میانه احداث نمود.
۶. تار-آلداریون ۸۸۳ – ۱۰۷۵ انجمن ماجراجویان را تأسیس نمود.
۷. تار-آنکالیمه ۱۰۷۵ – ۱۲۸۰ اولین ملکه قانونگذار نومه‌نور.
۸. تار-آناریون ۱۲۸۰ – ۱۳۹۴  
۹. تار-سوریون ۱۳۹۴ – ۱۵۵۶  
۱۰. تار-تلپرین ۱۵۵۶ – ۱۷۳۱ دومین ملکه قانونگذار نومه‌نور.
۱۱. تار-میناستیر ۱۷۳۱ – ۱۸۶۹ همراه با پادشاه برین نولدور گیل-گالاد سائورون را شکست داده و به نبرد الف‌ها و سائورون پایان داد.
۱۲. تار-کیریاتان ۱۸۶۹ – ۲۰۲۹ نومه‌نوریان شروع به اشغال نظامی دیگر سرزمین‌ها کردند.
۱۳. تار-آتانامیر ۲۰۲۹ – ۲۲۲۱ اولین پادشاهی که به مخالفت با ممنوعیت والار برخواست.
۱۴. تار-آنکالیمون ۲۲۲۱ – ۲۳۸۶ ایجاد حزب‌های پادشاه آدمیان و مؤمنان.
۱۵. تار-تلمایته ۲۳۸۶ – ۲۵۲۶  
۱۶. تار-وانیملده ۲۵۲۶ – ۲۶۳۷ سومین ملکه قانونگذار نومه‌نور، وی به همسرش اجازه داد که از طرف وی حکمرانی کند.
تار-آندوکال ۲۶۳۷ – ۲۶۵۷ به طور غیر قانونی پادشاهی نومه‌نور را مدعی شد. پس از مرگش نام وی را از سلسله شاهان حذف کردند.
۱۷. تار-آلکارین ۲۶۵۷ – ۲۷۳۷  
۱۸. آر-بلزاگار ۲۷۳۷ – ۲۸۲۵ اولین شاهی که نام آدونایک برای خود برگزید.
۱۹. آر-آباتتاریک ۲۸۲۵ – ۲۸۹۹  
۲۰. آر-آدوناخور ۲۸۹۹ – ۲۹۶۲ وی صحبت کردن به زبان کوئنیایی را ممنوع کرد. الف‌های تول اریسیا اکنون در خفا ملاقات می‌شدند.
۲۱. آر-زیمراتون ۲۹۶۲ – ۳۰۳۳  
۲۲. آر-ساکالتور ۳۰۳۳ – ۳۱۰۲  
۲۳. آر-گیمیل‌زور ۳۱۰۲ – ۳۱۷۷ وی علناً دستور به دستگیری مؤمنان داد.
۲۴. تار-پلانتیر ۳۱۷۷ – ۳۲۵۵ سعی کرد تا سنت‌های کهن نومه‌نور را زنده کند.
۲۵. آر-فارازون ۳۲۵۵ – ۳۳۱۹ عصای سلطنتی را غصب کرد. سائورون را شکست داده و به بند کشید، اما بعدها توسط وی اغوا شد.
لشکرکشی عظیم را برای شکستن ممنوعیت والار رهبری کرد و موجب نابودی نومه‌نور شد.

پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده