پادشاهان آرت‌اداین

(تغییرمسیر از پادشاه آرت‌اداین)
از دانشنامه والیمار

پادشاهان آرت‌اداین پادشاهانی موروثی بودند از سرزمین آرت‌اداین، بخشی مجزا از فرمانروایی آرنور.

آنان از نسل آملایت پسر بزرگ ائارندور آخرین پادشاه آرنور بودند. پس از نابودی دیگر بخش‌های مجزای دون‌اداین یعنی کاردولان و رودآئور، پادشاهان آرت‌اداین عنوان پادشاه آرنور را برای خود برگزیدند. با این حال این عنوان تنها در حد حرف بود، زیرا عملاً قدرت آنان منحصر به سرزمین آرت‌اداین می‌شد که نهایتاً پس از هفتصد سال حکمرانی توسط پادشاه جادوپیشه آنگمار از بین رفت.

آنگمار سرانجام در سال ۱۹۷۴ د.س با نابودی فورنوست بر آرت‌اداین چیره گشت. پسر آخرین پادشاه آروه‌دوی، لقب پادشاه را برای خود انتخاب نکرد و به جای آن از عنوان فرمانده دون‌اداین استفاده نمود.

پادشاهان آرت‌اداین عبارتند از:


پادشاهان آرت‌اداین
  نام سلطنت نکات
۱. آملایت ۸۶۱ – ۹۴۶ دوران سوم پسر بزرگ ائارندور، دهمین پادشاه آرنور.
۲. به‌لگ ۹۴۶ – ۱۰۲۹
۳. مالور ۱۰۲۹ – ۱۱۱۰
۴. کله‌فارن ۱۱۱۰ – ۱۱۹۱  
۵. کله‌بریندور ۱۱۹۱ – ۱۲۷۲  
۶. مال‌وگیل ۱۲۷۲ – ۱۳۴۹  
۷. آرگه‌لب اول ۱۳۴۹ – ۱۳۵۶  
۸. آروه‌لگ اول ۱۳۵۶– ۱۴۰۹  
۹. آراپور ۱۴۰۹ – ۱۵۸۹  
۱۰. آرگه‌لب دوم ۱۵۸۹ – ۱۶۷۰  
۱۱. آروه‌گیل ۱۶۷۰ – ۱۷۴۳  
۱۲. آروه‌لگ دوم ۱۷۴۳ – ۱۸۱۳
۱۳. آراوال ۱۸۱۳ – ۱۸۹۱
۱۴. آراپانت ۱۸۹۱ – ۱۹۶۴
۱۵. آروه‌دوی ۱۹۶۴ – ۱۹۷۴ آخرین پادشاه فرمانروایی شمال.


پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده