پادشاهان کاردولان

از دانشنامه والیمار

پادشاهان کاردولان حاکمانی موروثی از کاردولان بخشی مجزا از فرمانروایی بزرگ آرنور بودند.

اولین پادشاه کاردولان دومین پسر ائارندور بود که پس از مرگ پدرش در سال ۸۶۱ د.س با برادر بزرگترش آملایت بر سر حکمرانی بر کل سرزمین آرنور به مخالفت پرداخت و قلمرو مستقلی را با نام کاردولان برای خودش در نظر گرفت. اتفاقات دقیقی که منجر به چنین اتفاقاتی شد و نیز حوادث و کارهایی که بر سر پادشاهان کاردولان آمد هنوز هم در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.

به احتمال زیاد آخرین پادشاه کاردولان در سال ۱۴۰۹ فوت کرد - سالی که حمله آنگمار به آرنور آغاز گشت - و آنچه که در این سرزمین باقی مانده بود همگی به پادشاهی آرت‌اداین انتقال یافت.


پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده