برچسب‌ها

از دانشنامه والیمار

این صفحه فهرستی‌است از برچسب‌هایی که نرم‌افزار با آن‌ها ویرایش‌ها را علامت‌گذری می‌کند، به همراه معانی آن‌ها.

نام برچسبنمایش در فهرست‌های تغییراتتوضیح کامل معنیمنبعفعال؟تغییرهای برچسب‌دار
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageتعریف‌شده بر پایه افزونهبله۰ تغییر