نیملوت (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

این نام در دو جا بکار رفته است.