نوامبر ۲

از دانشنامه والیمار
نوامبر
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای نوامبر ۲.