مصب درنگیست

از دانشنامه والیمار

مصب درنگیست (به زبان انگلیسی: Firth of Drengist) یکی از مصب های دریای بزرگ است که از کوه های ارد لومین عبور کرده و به کیریت نینیاخ در شمال سرزمین نورست می رسد.