ماهاناکسار

از دانشنامه والیمار

ماهاناکسار حلقه ی داوری والار در قلمرو والینور که در غربی ترین بخش شهر والیمار قرار داده شده بود. در آنجا چهارده تخت والار و والیر قرار داده شده بود و تمامی والار در آنجا گرد هم جمع می شدند تا در مورد مسائل مهم جهان به شور بنشینند. مانوه، رهبری این شورا را بر عهده داشت و همان جا بود که مورگوت به سه دوره در بند کشیده شدن محکوم شد و همان جا بود که یاوانا از فئانور، درخواست کرد که سیلماریل ها را برای دوباره متولد کردن درختان به او بدهد؛ که فئانور از این کار سرباز زد و با خشم بسیار از ماهاناکسار بیرون رفت.


منابع