فرماندهان دون‌اداین

(تغییرمسیر از فرماندهان دون‌ا‌داین)
از دانشنامه والیمار

فرماندهان دون‌اداین حاکمانی موروثی از تکاوران شمال بودند. آنان از طریق پادشاهان آرت‌اداین به ایسیلدور و از طریق فیریل به آناریون متصل می‌شدند. همانطور که بعدها این ادعا را کردند که آنان وارثین قانونی آرنور و گاندور می‌باشند.

این لقب زمانی ابداع شد که آخرین پادشاه آرت‌اداین توسط پادشاه جادوپیشه آنگمار نابود شد. وارث سلطنت آرت‌اداین، آران‌آرت پسر آروه‌دوی، پادشاهی را انتخاب نکرد و در عوض اعلام کرد که به عنوان فرمانده به باقیمانده مردمش حکومت کند. نواده او، آراگورن دوم، آخرین فرمانده بود زمانیکه لقب پادشاه بلندمرتبه پادشاهی از نو متحده شده را برای خود انتخاب نمود.

فرماندهان دون‌اداین عبارتند از:


فرماندهان دون‌اداین
  نام سلطنت نکات
۱. آران‌آرت ۱۹۷۵ – ۲۱۰۶ دوران سوم پسر پادشاه آروه‌دوی از آرت‌اداین
۲. آراهائل ۲۱۰۶ – ۲۱۷۷
۳. آرانویر ۲۱۷۷ – ۲۲۴۷
۴. آراویر ۲۲۴۷ – ۲۳۱۹  
۵. آراگورن اول ۲۳۱۹ – ۲۳۲۷  
۶. آراگلاس ۲۳۲۷ – ۲۴۵۵  
۷. آراهاد اول ۲۴۵۵ – ۲۵۲۳  
۸. آراگوست ۲۵۲۳ – ۲۵۸۸  
۹. آراوورن ۲۵۸۸ – ۲۶۵۴  
۱۰. آراهاد دوم ۲۶۵۴ – ۲۷۱۹  
۱۱. آراسوییل ۲۷۱۹ – ۲۷۸۴  
۱۲. آراتورن اول ۲۷۸۴ – ۲۸۴۸
۱۳. آرگونویی ۲۸۴۸ – ۲۹۱۲
۱۴. آرادور ۲۹۱۲ – ۲۹۳۰
۱۵. آراتورن دوم ۲۹۳۰ – ۲۹۳۳  
۱۶. آراگورن دوم ۲۹۳۳ – ۳۰۱۹ اولین پادشاه بلندمرتبه پادشاهی از نو متحده شده


پادشاهان دون‌ا‌داین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تار-الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان نومه‌نور
 
اربابان آندونیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایسیلدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آناریون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان گاندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان آرت‌اداین
 
پادشاهان کاردولان
 
پادشاهان رودآئور
 
اوندوهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آروه‌دوی
 
فیریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آران‌آرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرماندهان دون‌اداین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پادشاهان بلندمرتبه پادشاهی از نو متحد شده