شجره‌نامه شاهان روهان

از دانشنامه والیمار
ائورل *
 
 
 
برگو *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائوفورآلدور *بالدور
 
 
 
فرئا *
 
 
 
فری‌واین *
 
 
 
گلدواین *
 
 
 
دئور *
 
 
 
گرام *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هایلدهلم *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فری‌واین *هاماهالث
 
 
 
بریتا *
 
 
 
والدا *
 
 
 
فولکا *
 
 
 
فولک‌واین *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فنگل *فستردفولکرد
 
 
 
تنگل *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تئودن *تئودوین
 
ائوموند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تئودردائومر *
 
لوتیریلائووین
 
 
 
فارامیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الف‌واینالبورون


توضیحات

نام‌هایی که در با * مشخص شده‌اند، بر مردم روهان پادشاهی کرده‌اند.