سیر زمانی دوران دوم

از دانشنامه والیمار
دوران دوم
سال رویداد
۱ بنیانگذاری بندرگاه خاکستری و لیندون
۳۲ بوجود آمدن نومه‌نور، اداین و عده‌ای از درواداین به نومه‌نور رسیدند،الروس عصای سلطنتی نومه‌نور را به دست گرفت،نهالی از درخت سپید در آرمنه‌لوس کاشته شد.
۴۰ دورف‌هایی از خاندان فایربردها و برودبیم‌ها از کوهستان آبی به خازاد-دوم مهاجرت کردند.
۶۱ واردامیر نولیمون به دنیا آمد.
۸۲ مهاجرت به نومه‌نور پایان یافت.
۱۹۲ آماندیل به دنیا آمد.
۲۰۳ واردیلمه به دنیا آمد.
۲۱۳ آئولندیل به دنیا آمد.
۲۲۲ نولوندیل به دنیا آمد.
۳۵۰ الندیل به دنیا آمد.
۳۶۱ ائارندور (پسر تار-آماندیل) به دنیا آمد.
۳۷۱ یاویین به دنیا آمد.
۳۷۷ مایرن به دنیا آمد.
۳۸۲ اورومندیل به دنیا آمد.
۳۹۵ آکسانتور به دنیا آمد.
۴۴۲ مرگ الروس، تار-واردامیر عصای سلطنتی نومه‌نور را به دست گرفت، تار-واردامیر سلطنت را به تار-آمانديل تفویض نمود.
۴۴۳ پایان رسمی سلطنت واردامیر نولیمون.
۴۷۱ مرگ تار-واردامیر دومین پادشاه نومه‌نور
۵۰۰ سائورون در شرق به جنب و جوش در آمد، گیل-گالاد سایه‌ی جدیدی را احساس کرد.
۵۱۲ کالیوندو به دنیا آمد.
۵۲۱ سیلمارین به دنیا آمد.
۵۳۲ ایسیلمه به دنیا آمد.
۵۴۳ منلدور به دنیا آمد.
۵۵۱ لیندیسه به دنیا آمد.
۵۶۲ آردامیر (پسر آکسانتور) به دنیا آمد.
۵۷۵ کمندور (پسر آکسانتور) به دنیا آمد.
۵۹۰ تار-الندیل به سلطنت رسید.
۶۰۰ نومه‌نوریان برای اولین بار تحت فرماندهی وئانتور به سرزمین میانه بازگشتند. جلسه‌ای در برج تپه‌ها شکل گرفت.
۶۰۱ وئانتور از سفرش به میتلوند بازگشت.
۶۰۳ مرگ تار-آمانديل
۶۳۰ تولد والاندیل اولین ارباب آندونیه.
۶۷۰ والانتور به دنیا آمد.
۷۰۰ آلداریون به دنیا آمد، اره‌گیون توسط گالادریل و همسرش کله‌بورن بنا نهاده شد.
۷۱۱ هالاتان به دنیا آمد.
۷۱۲ آیلینل به دنیا آمد.
۷۲۵ آلداریون برای اولین بار به میت‌لوند در نومه‌رامار سفر کرد.
۷۲۷ آلداریون به نومه‌نور بازگشت.
۷۲۹ آلمیل به دنیا آمد.
۷۳۰ آلداریون برای بار دوم به میت‌لوند سفر کرد.
۷۳۳ آلداریون به نومه‌نور بازگشت.
۷۳۵ سفر سوم آلداریون به میت‌لوند درحالیکه دانه مالورن را به همراه داشت.
۷۳۹ آلداریون در حالی بازگشت که هدایایی را از سوی گیل-گالاد گرفته بود.
۷۴۰ تار-منلدور به سلطنت رسید.
۷۵۰ اوست-این-ادیل ساخته شد، انجمن ماجراجویان توسط آلداریون تأسیس شد.
۷۵۱ مرگ تار-الندیل چهارمین پادشاه نومه‌نور.
۷۷۱ ارندیس به دنیا آمد، وینیالونده ساخته شد، آلداریون متوجه سایه در حال رشد شد.
۷۹۹ سورونتو به دنیا آمد.
۸۰۰ آلداریون وارث پادشاهی را در ۱۰۰ سالگی اعلان کرد.
۸۰۶ سفر هفت ساله آلداریون
۸۱۳ بازگشت آلداریون به نومه‌نور، ساخت و ساز در زمان پالاران آغاز شد.
۸۱۶ پالاران تکمیل شد، سفر چهار ساله آلداریون
۸۲۰ بازگشت آلداریون به نومه‌نور، تار-منلدور مقام آلداریون را باطل کرد.
۸۲۴ سفر پنج ساله آلداریون
۸۲۹ آلداریون بازگشت و سفری چهارده ساله را آغاز نمود.
۸۴۰ ناسانیه به دنیا آمد.
۸۴۳ آلداریون بازگشت و تار-منلدور مقام او را بازگرداند.
۸۴۴ آلداریون ارندیس را پیدا کرد و از او درخواست ازدواج کرد، اما او نپذیرفت.
۸۵۰ آلداریون و ارندیس به آندونیه سفر کردند، کالمیندون ساخته شد.
۸۵۲ هالاکار به دنیا آمد.
۸۵۸ آلداریون نامزد ارندیس شد.
۸۶۱ آلداریون و ارندیس تا زمان بازگشت او سوگند ازدواج خوردند.
۸۶۳ سفر شش ساله آلداریون
۸۶۹ بازگشت آلداریون به نومه‌نور، اولین سایه در سفر به سرزمین میانه ظاهر شد، ازدواج آلداریون و ارندیس
۸۷۱ نهال دوم درخت سپید در آرمنه‌لوس و در خانه آلداریون کاشته شد.
۸۷۳ آنکالیمه به دنیا آمد.
۸۷۵ ساخت کشتی هیریلونده آغاز شد.
۸۷۷ هیریلونده تکمیل شد، آغاز سفر دوم پنج ساله آلداریون
۸۸۰ آنکالیمه فهمید که پدرش پادشاه آلداریون می‌باشد.
۸۸۲ بازگشت آلداریون، جدایی آلداریون و ارندیس
۸۸۳ آلداریون به سلطنت رسید.
۸۸۴ آلداریون به میت‌لوند بازگشت.
۸۹۲ آنکالیمه به عنوان وارث پادشاه انتخاب شد و قوانین ازدواج را تغییر داد.
۹۰۰ مرگ کالیوندو.
۹۴۲ مرگ تار-منلدور
۹۸۵ غرق شدن ارندیس
۱٬۰۰۰ سائورون شروع به ساخت باراد-دور نمود، آنکالیمه با هالاکار ازدواج نمود.
۱٬۰۰۳ آناریون به دنیا آمد.
۱٬۰۷۵ ملکه تار-آنکالیمه به سلطنت رسید.
۱٬۰۹۸ مرگ تار-آلداریون
۱٬۱۷۴ سوریون به دنیا آمد.
۱٬۲۰۰ گیل-گالاد آناتار را از خود دور کرد، نومه‌نوریان شروع به ساخت بندرگاه‌های ثابت نمودند.
۱٬۲۱۱ مرگ هالاکار.
۱٬۲۸۰ تار-آناریون به سلطنت رسید.
۱٬۲۸۵ مرگ تار-آنکالیمه
۱۳۲۰ تلپرین به دنیا آمد.
۱٬۳۵۰ سائورون کله‌بریمبور را به شورش بر علیه گالادریل و کله‌بورن تحریک کرد.
۱٬۳۹۴ تار-سوریون به سلطنت رسید.
۱٬۴۰۰ گالادریل و کله‌بورن به لائوره‌لیندوره‌لان آمدند.
۱٬۴۰۴ مرگ تار-آناریون
۱٬۴۷۴ میناستیر به دنیا آمد.
۱٬۵۰۰ حلقه‌های قدرت ساخته شدند، سائورون اره‌گیون را ترک گفت.
۱٬۵۵۶ ملکه تار-تلپرین به سلطنت رسید.
۱٬۵۷۴ مرگ تار-سوریون
۱٬۵۹۰ سه حلقه الف‌ها ساخته شدند.
۱٬۶۰۰ حلقه یگانه ساخته شد، باراد-دور تکمیل شد، سائورون آشکارا خود را اعلام کرد، پالاندو و آلاتار به سرزمین میانه آمدند.
۱٬۶۳۴ کیریاتان به دنیا آمد.
۱٬۶۹۳ سه حلقه مخفی شدند، نبرد الف‌ها و سائورون آغاز شد.
۱٬۶۹۵ سائورون به اریادور حمله کرد.
۱٬۶۹۷ نابودی اره‌گیون، مرگ کله‌بریمبور، تأسیس ریوندل، دورف‌ها از پشت به سائورون حمله کردند، خازاد-دوم بسته شد.
۱٬۶۹۹ سائورون به اریادور هجوم آورد.
۱٬۷۰۰ شکست سائورون توسط نومه‌نوریان که تحت فرمان وارث شاه، میناستیر نبرد نمودند.
۱٬۷۰۱ سائورون از اریادور خارج شد، اولین شورای سپید برگزار شد، گالادریل و کله‌بورن عازم بلفالاس شدند.
۱٬۷۳۱ مرگ تار-تلپرین، تار-میناستیر به سلطنت رسید.
۱٬۸۰۰ آتانامیر به دنیا آمد، لوند دائر اِنِد ساخته شد.
۱٬۸۶۹ تار-کیریاتان به سلطنت رسید.
۱٬۸۷۳ مرگ تار-میناستیر
۱٬۹۰۰ اولین سایه به خاطر حرص و طمع تار-کیریاتان بر نومه‌نور افتاد.
۱٬۹۸۶ تار-آنکالیمون به دنیا آمد.
۲٬۰۲۹ تار-آتانامیر به سلطنت رسید.
۲٬۰۳۲ حکم والار مورد اعتراض قرار گرفت، ائاگلس منل‌تارما را ترک گفت.
۲٬۰۳۵ مرگ تار-کیریاتان
۲٬۱۳۶ تلمایته به دنیا آمد.
۲٬۲۲۱ مرگ تار-آتانامیر، تار-آنکالیمون به سلطنت رسید.
۲٬۲۵۱ زبان الفی از سوی پادشاه آدمیان در نومه‌نور ممنوع شد، نزگول نمایان شدند.
۲٬۲۷۷ وانیملده به دنیا آمد.
۲٬۲۸۰ بندرگاه اومبار ساخته شد.
۲٬۲۸۶ هروکالمو به دنیا آمد.
۲٬۳۵۰ پلارگیر ساخته شد، این مکان تبدیل به بندرگاه اصلی نومه‌نوریان وفادار شد.
۲٬۳۸۶ مرگ تار-آنکالیمون، تار-تلمایته به سلطنت رسید.
۲٬۴۰۶ [[[تار-آلکارین|آلکارین]] به دنیا آمد.
۲٬۵۲۶ مرگ تار-تلمایته، تار-وانیملده به سلطنت رسید.
۲٬۶۱۸ تار-آردامین به دنیا آمد.
۲٬۶۳۰ گیمیل‌زاگار به دنیا آمد.
۲٬۶۳۷ مرگ تار-وانیملده، هرکولامو به عنوان تار-آندوکال سلطنت را غصب کرد.
۲٬۶۵۷ مرگ تار-آندوکال، تار-آلکارین به سلطنت رسید.
۲٬۷۰۹ آدوناخور به دنیا آمد.
۲٬۷۳۷ مرگ تار-آلکارین، تار-کالماکیل به سلطنت رسید.
۲٬۷۹۸ زیمراتون به دنیا آمد، سائورون از سواحل عقب نشینی کرد.
۲٬۸۲۵ مرگ آر-بلزاگار، آردامین به عنوان آر-آباتتاریک به سلطنت رسید.
۲٬۸۷۶ ساکالتور به دنیا آمد.
۲٬۸۹۹ مرگ آر-آباتتاریک، آر-آدوناخور به سلطنت رسید.
۲٬۹۶۰ گیمیل‌زور به دنیا آمد، زبان الفی در نومه‌نور فراموش شد.
۲٬۹۶۲ مرگ آر-آدوناخور، آر-زیمراتون به سلطنت رسید.
۳٬۰۳۳ مرگ آر-زیمراتون، آر-ساکالتور به سلطنت رسید.
۳٬۰۳۵ اینزیلادون به دنیا آمد. born
۳٬۰۴۴ گیمیل‌خاد به دنیا آمد.
۳٬۱۰۲ مرگ آر-ساکالتور، آر-گیمیل‌زور به سلطنت رسید.
۳٬۱۱۷ میریل به دنیا آمد، ورود الف‌ها به نومه‌نور غدقن شد، زبان الفی در نومه‌نور ممنوع شد.
۳٬۱۱۸ فارازون به دنیا آمد.
۳٬۱۱۹ الندیل به دنیا آمد.
۳٬۱۷۵ اظهار ندامت تار-پلانتیر.
۳٬۱۷۷ مرگ آر-گیمیل‌زور، تار-پلانتیر به سلطنت رسید، جنگ داخلی در نومه‌نور
۳٬۲۰۹ ایسیلدور به دنیا آمد.
۳٬۲۱۹ آناریون به دنیا آمد.
۳٬۲۴۳ مرگ گیمیل‌خاد
۳٬۲۵۵ مرگ تار-پلانتیر، آر-فارازون سلطنت را غصب کرد.
۳٬۲۶۱ آر-فارازون در بندرگاه اومبار لنگر انداخت.
۳٬۲۶۲ سائورون به عنوان زندانی به نومه‌نور آورده شد.
۳٬۲۹۹ منلدیل به دنیا آمد.
۳٬۳۱۰ ساخت تسلیحات عظیم شروع شد. آماندیل به آمان بادبان کشید.
۳٬۳۱۹ سقوط نومه‌نور، مرگ آر-فارازون و میریل، تولد منلدیل.
۳٬۳۲۰ آرنور و گاندور بنا نهاده شد.
۳٬۳۳۹ آراتان به دنیا آمد.
۳٬۳۷۹ کیریون به دنیا آمد.
۳٬۳۹۹ کمندور به دنیا آمد.
۳٬۴۲۹ سائورون میناس ایتیل را تصرف کرد.
۳٬۴۳۰ اتحاد آخر شکل گرفت، والاندیل به دنیا آمد.
۳٬۴۳۱ اتحاد آخر به سمت ایملادریس لشکرکشی کرد.
۳٬۴۳۴ نبرد داگورلاد، محاصره باراد-دور، مرگ آمدیر و اوروفر
۳٫۴۴۰ مرگ آناریون
۳٬۴۴۱ مرگ گیل-گالاد و الندیل، شکست سائورون