سیر زمانی دوران اول

از دانشنامه والیمار
دوران اول
سال رویداد
۱ انسان‌ها در هیلدورین از خواب بیدار شدند.
۲ فین‌گولفین در کنار دریاچه میتریم اردوگاه زد.
۵ فینگون مادروس را از تانگورودریم نجات داد، فین‌گولفین پادشاه برین نولدور شد.
۶ تینگول به نولدور اجازه داد تا در سرزمین‌های شمالی ساکن شوند.
۲۰ برگزاری جلسه مرت آدرتاد
۵۰ اولمو به فینرود و تورگون اجازه داد تا مکان‌های مخفی را ببینند.
۵۲ فینرود نارگوتروند را کشف کرد، میناس تیریت ساخته شد.
۵۳ دره مخفی توملادن توسط تورگون کشف شد.
۶۰ شروع نبرد داگور آگلارب ("نبرد پرافتخار")، آغاز محاصره آنگباند
۶۴ تورگون مردم خود را از نوراست با توملادن نقل مکان کرد، آغاز ساخت گوندولین
۶۵ آغاز ساخت بریتومبار و اگلارست
۶۶ تینگول در مورد سیلماریل‌ها اطلاعاتی را از گالادریل دریافت کرد
۶۷ تینگول در مورد خویشاوندکشی در آلکوالونده آگاه شد، زبان کوئنیایی ممنوع شد.
۱۰۲ ساخت نارگوتروند تکمیل شد.
۱۱۶ ساخت گوندولین تکمیل شد.
۱۵۰ کارانتیر با دورف‌های کوهستان آبی ملاقات کرد.
۱۵۵ اورک‌ها به هیتلوم حمله بردند.
۲۶۰ شکست گلارونگ، صلح طولانی آغاز شد.
۲۶۲ تولد بئور
۲۸۲ تولد ماراخ
۲۸۹ تولد باران
۲۹۲ تولد بلن
۳۰۷ تولد مالاخ
۳۱۰ مردمان خاندان بئور وارد بلریاند شده و توسط فینرود کشف شدند. تولد ایملاخ
۳۱۱ خاندان هالادین وارد بلریاند شدند.
۳۱۳ ماراخ وارد بلریاند شد.
۳۱۵ تولد هالداد و بورون
۳۱۶ تولد بلدیر، آره‌دل گوندولین را ترک گفته و با ائول ازدواج کرد.
۳۱۷ تولد بارانور
۳۲۰ تولد مائگلین
۳۲۲ مالاخ در هیتلوم سکنی گزید.
۳۳۶ مالاخ هیتلوم را ترک گفت
۳۳۷ تولد آملاخ، مالاخ با زیمراهین ازدواج نمود.
۳۳۸ تولد بورومیر
۳۳۹ تولد آدانل و بلمیر
۳۴۰ تولد برگ وبله‌گور
۳۴۱ تولد ماگور، هالت و هالدار
۳۵۵ مرگ بئور
۳۵۹ تولد بره‌گور
۳۶۱ تولد آندرت
۳۶۵ تولد هاتول و بریل، برگ به اریادور بازگشت.
۳۶۶ تولد هالدان
۳۷۴ تولد برن
۳۷۵ مرگ هالداد و هالدار
۳۷۶ مرگ ماراخ
۳۸۰ مرگ باران
۳۸۶ تولد برگیل
۳۸۹ تولد هیرون
۳۹۰ تولد هادور و هالمیر
۳۹۷ تولد گیلون
۳۹۸ مرگ مالاخ
۴۰۰ تولد بره‌گولاس، آره‌دل و مائگلین به گوندولین بازگشتند، مرگ آره‌دل و ائول
۴۰۲ تولد باراهیر. نبرد گذرگاه آگلون
۴۰۴ تولد هیریل
۴۰۶ تولد املدیر
۴۰۸ مرگ بورون
۴۰۹ تولدبراندیر، گفتگوی بین فینرود و آندرت
۴۱۱ تولد بلدیس
۴۱۴ تولد هالدیر
۴۱۵ تولد گلوره‌دل
۴۱۷ تولد گالدور و به‌لت
۴۱۸ تولد هوندار
۴۱۹ تولد گوندور
۴۲۰ مرگ هالت، تولد هارت. هادور در هیتلوم سکنی گزید.
۴۲۲ بیشه بره‌تیل به خاندان هالت اهدا شد.
۴۲۳ سرزمین دور-لومین برای زندگی به خاندان هادور اهدا شد.
۴۲۴ تولد باراگوند
۴۲۸ تولد بله‌گوند
۴۳۲ تولد برن ارخامیون، مرگ بورومیر
۴۳۶ ازدواج گالدور و هارت
۴۴۱ تولد هورین و هاندیر
۴۴۳ تولد مورون و هونلت
۴۴۴ تولد هور
۴۴۷ تولد هونداد
۴۴۸ مرگ بره‌گور
۴۵۰ تولد ریان
۴۵۱ مرگ هالدان
۴۵۵ مورگوت محاصره آنگباند را شکاند. آغاز نبرد داگور براگولاخ. مرگ فین‌گولفین، آنگرود، آئگنور، هادور، گوندور و بره‌گولاس. فینگون پادشاه برین نولدور شد، گیل-گالاد به فالاس فرستاده شد. هورین و هور وارد گوندولین شدند.
۴۵۷ سائورون میناس تیریت را اشغال کرد. هورین و هور گوندولین را ترک کردند. باراهیر و یارانش در دورتونیون مخفی شدند. اورک‌ها در بیشه بره‌تیل شکست خوردند.
۴۶۰ مرگ باراهیر، بله‌گوند و باراگوند و تمام یارانش. برن ارخامیون نجات پیدا کرد.
۴۶۲ مرگ گالدور. اورک‌ها به بلریاند حمله ور شدند.
۴۶۳ ایسترلینگ‌ها سوگند وفاداری خود به مادروس را شکستند.
۴۶۴ تولد تورین تورامبار. برن ارخامیون دورتونیون را ترک گفته و لوتین را ملاقات کرد.
۴۶۵ تولد براندیر. آغاز جستجوی سیلماریل. مرگ فینرود
۴۶۶ تولد لالایت. گوهر سیلماریل از مورگوت بازپس گرفته شد. اولین مرگ برن ارخامیون
۴۶۷ اولین مرگ لوتین. لوتین برای بازگشت برن از نزد ماندوس شروع به آوازخواندن کرد.
۴۶۸ تولد هونتور. تینگول از ملحق شدن به اتحاد مادروس سرباز زد.
۴۶۹ مرگ لالایت. اورک‌ها از بلریاند پس زده شدند. برن و لوتین به سرزمین میانه بازگشتند.
۴۷۰ تولد دیور و هاردانگ
۴۷۱ مرگ هالمیر. ازدواج هور و ریان.
۴۷۲ آغاز نبرد نیرنائت آرنوئدیاد. سال سوگواری. تولد تور. مرگ فینگون، هور، گلوره‌دل، آزاغال، هالدیر، هوندار و ریان. تورگون پادشاه برین نولدور گشت.
۴۷۳ تولد نیه‌نور. تورین تورامبار به دوریات فرستاده شد. سقوط فالاس، آغاز ساخت بندرگاه‌های سیریون.
۴۸۲ تورین و به‌لگ کوتالیون در دوریات
۴۸۴ مرگ سائه‌روس، تورین دوریات را ترک گفت.
۴۸۷ تورین تبدیل به یک یاغی در آمون رود شد.
۴۸۸ دستگیری تور.
۴۸۹ تورین و به‌لگ در آمون رود. مرگ به‌لگ کوتالیون.
۴۹۰ گویندور تورین را به نارگوتروند رساند. تورین تبدیل به فرمانده‌ای در نارگوتروند شد.
۴۹۱ تور از دست اورک‌ها گریخته و تبدیل به یک یاغی شد.
۴۹۴ مورون و نیه‌نور به دوریات گریختند.
۴۹۵ نبرد گذرگاه‌های تائگلین، نبرد توم‌هالاد، تور به نوراست آمد. سقوط نارگوتروند به دست گلارونگ اژدها. مرگ فیندویلاس، اورودرت، گویندور و هاندیر.
۴۹۶ تورین وارد بره‌تیل شد، تور به گوندولین وارد شد، نیه‌نور حافظه خود را از دست داد و به او نام نینیل داده شد.
۴۹۷ دیور به نیملوت ازدواج نمود.
۴۹۸ تورین با نیه‌نور ازدواج نمود.
۴۹۹ مرگ گلارونگ، براندیر، هونتور، نیه‌نور نینیل و تورین تورامبار.
۵۰۰ تولد الورد و الورین. آزادسازی هورین. مرگ مورون
۵۰۱ هورین وارد دوریات شد. مرگ هورین و هاردانگ
۵۰۲ دورف‌های نوگرود گوهر سیلماریل را در ناگلامیر تعبیه کردند. مرگ تینگول، ملیان به والینور بازگشت.
۵۰۳ تولد ائارندیل و الوینگ. نبرد هزاران غار، نبرد سارن آتراد. لوتین سیلماریل را بر سر گذاشت. دیور و خانواده اش وارد منه‌گروت شدند. مرگ نهایی برن ارخامیون و لوتین. دیور صاحب ناگلامیر و سیماریل شد.
۵۰۵ جستجو برای سیلماریل آغاز شد
۵۰۶ دومین خویشاوندکشی در منه‌گروت. مرگ دیور، نیملوت، کله‌گورم، کوروفین و کارانتیر. الورد و الورین در بیشه رها شده و نهایتاً از دنیا رفتند. الوینگ همراه با سیلماریل وارد بندرگاه‌های سیریون شد.
۵۰۹ مائگلین دستگیر و شکنجه شد.
۵۱۰ سقوط گوندولین. مرگ تورگون، اکته‌لیون، گلورفیندل، مائگلین و گوتموگ. گیل-گالاد پادشاه برین نولدور شد.
۵۱۱ پناهندگان گوندولین وارد بندرگاه‌های سیریون شدند.
۵۱۲ مادروس فهمید که سیلماریل در بندرگاه‌های سیریون است، اما سوگند فئانور را منکر شد.
۵۲۵ ائارندیل با الوینگ ازدواج نمود. تور و ایدریل به قصد والینور مسافرت خود را آغاز کردند.
۵۳۲ تولد الروند و الروس.
۵۳۴ ائارندیل به جستجوی والینور پرداخت.
۵۳۸ سومین خویشاوندکشی در بندرگاه‌های سیریون. مرگ آمرود. الروند و الروس توسط ماگلور به بند کشیده شدند. الوینگ با سیلماریل به سمت دریا گریخت. اولمو شکل پرنده‌ای سفید را به وی داد تا بتواند خود را به همسرش ائارندیل و کشتی وینگیلوت برساند.
۵۴۰ مورگوت کنترل تمام بلریاند را به دست گرفت.
۵۴۲ ائارندیل و الوینگ وارد والینور شدند.
۵۴۳ تله‌ری شروع به ساخت کشتی‌های بزرگ ارتش والینور کردند.
۵۴۵ ارتش والینور وارد بلریاند شد.
۵۸۷ نابودی بلریاند، مرگ آنکالاگون سیاه. مرگ مادروس
۵۹۰ اخراج مورگوت از آردا. ارتش والینور سرزمین میانه را ترک گفت.