سال‌های فانوس‌ها

از دانشنامه والیمار

سال‌های فانوس‌ها درست بعد از ایجاد آردا توسط والار شروع می‌شود. بعد از اینکه آنها به جهان وارد شدند، آردا هنوز بدون زندگی بود و هیچ وجه تمایز جغرافیایی وجود نداشت. شکل ابتدایی آردا که از سوی والار انتخاب شد، شامل یک قاره متقارن بود که توسط دو فانوس روشن می‌شد: یکی در شمال قاره و دیگر در جنوب آن، که از نوری مبهم درست شده بودند تا زمین بایر را روشن سازند. والار این نور را در دو فانوس بزرگ به نامهای ایلویین و اورمال متمرکز کردند. آئوله برج‌های مرتفعی ساخت، یکی در شمال به نام هلکار و دیگری در جنوب به نام رینگیل. در میانه هم، که نور دو فانوس با یکدیگر مخلوط می‌شد، والار در جزیره آلمارن زندگی می‌کردند.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نقشه آردا در سال‌های فانوس‌ها

فانوس‌ها در حمله‌ای که از سوی ملکور انجام شده بود، از بین رفتند. آردا دوباره به تاریکی فرو رفت و سقوط فانوس‌ها تقارن کامل سطح آردا را از بین برد. دو قاره مهم ایجاد شدند: آمان در غرب دور ، سرزمین میانه در وسط، سرزمین خورشید در شرق دور و سرزمین تاریکی در جنوب دور. در محل فانوس شمالی بعدها سرزمین‌هایی در دریای هلکار ایجاد شد که کوئیوینن خلیج آن بود. بعد از این دوران سال‌های درختان آغاز شد.منابع