سال‌های درختان

از دانشنامه والیمار

سال‌های درختان به طور مشخص به دورانی گفته می شود که دو درخت والینور، تلپریون و لائوره لین بر فراز ازه لوهار می درخشیدند و آردا را روشن نگه می داشتند. پس از مرگ دو درخت، این دوران به پایان رسید و خورشید و ماه برای اولین بار در آسمان آردا دیده شدند. قبل از این دوران، دوران دو فانوس بود و بعد از آن هم دوران اول آغاز شد. در همین دوران بود که الف ها پا به عرصه ی وجود گذاشتند و در همین زمان بود که والار برای نبرد با مورگوت عازم شمال شدند. آنها اوتومنو و آنگباند را درهم شکستند و مورگوت را اسیر کرده، با خود به والینور بردند. در آنجا، والار در ماهاناکسارتصمیم گرفتند که برادرشان سه دوره ی صد ساله در بند باشد و آئوله به همین منظور زنجیری به نام آنگاینور ساخت. اما پس از این سیصد سال، مورگوت والار را فریب داد و به کمک اونگولیانت، دو درخت والینور را نابود کرد و این دوران را به پایان رساند.


منابع