دون‌اداین آرنور

از دانشنامه والیمار

دون‌اداین آرنور یا دون‌اداین شمال، یکی از دو دسته بزرگ نوادگان تبعیدیان نومه‌نور در سرزمین میانه می‌باشند.

فرمانروایی شمالی آرنور در ابتدا پایتخت خود را در شهر آنومیناس و با پادشاهی پادشاه برین الندیل برپا کرد. دون‌اداین آن سرزمین تا چندین قرن توسط نوادگان الندیل پسر ارشد ایسیلدور رهبری می‌شد.

پس از مرگ ایسیلدور در سال ۲ دوران سوم، آرنور توسط نوادگان مستقیم او اداره می‌شد که در ابتدا جوانترین پسر وی به نام والاندیل به عنوان پادشاه انتخاب شد. پیش از پایان هزاره اول دوران سوم، سرزمین آرنور دچار تفرقه‌ای بین پسران پادشاه ائارندور شد و دون‌اداینی که تا پیش از آن در آنجا زندگی می‌کردند به سه دسته عمده تقسیم شدند: آرت‌اداین، کاردولان و رودآئور. این قلمروها یکی پس از دیگری سقوط کردند تا اینکه دون‌اداین آرنور تبدیل به انسان‌هایی آواره و سرگردان شدند که بعدها به عنوان تکاوران شمال معروف گشتند.

با این وجود، نسل ایسیلدور از طریق فرماندهان این مردم حفظ شد. آراگورن دوم از سی و نه نفر به طور مستقیم وارث ایسیلدور محسوب می‌شود و او بود که پس از سه هزار سال فرمانروایی‌های دون‌اداین را از نو با یکدیگر متحد کرد.