دوران فرزندان ایلوواتار

از دانشنامه والیمار

دوران فرزندان ایلوواتار شرح وقایع تاریخ اروهینی می‌باشد.

دوران اول فرزندان ایلوواتار هنگامی آغاز شد که در خلال سال‌های دو‌درخت، الف‌ها در حوالی کویئنن از خواب ایلوواتار بلند شدند. پس از مدتی در همان دوران اول آدم‌ها و دورف‌ها (فرزند‌خوانده‌های ایلوواتار) از خواب بیدار شدند.