درخت‌ها

از دانشنامه والیمار

درخت‌ها یکی از موجوداتی هستند که به وفور در سرزمین میانه یافت می شوند و تالکین شخصاً آنها را بسیار دوست می داشت. همچنین نژادی به نام انت‌ها وجود داشت که همانند درخت ها بودند.

الهامات

"در سال‌های ابتدایی زندگی تالکین، آرتور تالکین باغچه کوچکی از درختان سرو، صنوبر و سدر در حیاط خانه کاشت. شاید این کار تأثیر عمیقی بر روی تالکین کوچک گذاشت و عشق و علاقه عمیقی از درختان را در وجود رونالد توسعه داد."

همچنین ببینید