تپه نشینان

از دانشنامه والیمار

تپه نشینان نژادی از انسان‌ها بودند که به لحاظ تاریخی از قبایل کوهستانی کوهستان سفید بودند که طی دوران دوم به سمت شمال سرزمین میانه پراکنده گشتند. دونلندینگ‌ها و مردمان بری و نیز سوگندشکنان که همراه با آراگورن در نبرد حلقه جنگیدند، از این گروه می‌باشند.

در زمان نبردهای بین آرنور و آنگمار، تپه نشینان رودآئور به پادشاه جادوپیشه متحد شدند و سلطنت رودآئور را غصب کرده و دون‌اداین‌ها را به سمت کاردولان و آرت‌اداین متواری ساختند.

تپه نشینان بعدها در نبرد فورنوست از بین رفتند، به جز آنانی که در بری و نواحی اطرافش زندگی می‌کردند.