تول اریسئا

از دانشنامه والیمار

جزیره ای وسیع که وانیار و نولدور سوار بر آن بلریاند را به مقصد والینور ترک کردند.برای بار دوم دسته ای از تلری سوار بر آن تا سواحل والینور پیش رفتند و اوسه آن را برایشان در آب های مجاور والینور به زمین محکم کرد و پس از آن جزیره تبدیل به پایگاهی برای تلری شد.طی سفر های مذکور خدمتگزاران اولمو مسئول جا به جا کردن جزیره بودند.

منبع

سیلماریلیون