تورین (ابهام زدایی)

(تغییرمسیر از تورین)
از دانشنامه والیمار