تورامبار (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

برای این اسم دو مورد وجود دارد: