تلپریون

از دانشنامه والیمار

تلپریون یکی از دو درخت بزرگ والینور که بر فراز تپه ی سبز ازه لوهار در غرب دروازه های والیمار رشد کرده بودند و بزرگترین کرده های یاوانا بودند، تلپریون نام داشت. این درخت زودتر از همتایش سر از خاک بیرون آورد و زودتر از آن هم شروع به نورافشانی کرد، به همین دلیل آن را معمولاً از لائوره لین برتر می دانند. اولین ساعتی که تلپریون شروع به درخشیدن کرد را در والینور به نام ساعت آغاز تاریخ جهان می دانند، اما آن را از جمله ی ساعت ها محسوب نمی کنند.


شکل تلپریون

تلپریون درختی بود با برگ های سبز تیره که پشتشان نقره فام و درخشان بوده و از هر یک از گل های بی شماری که بر شاخه داشت خود به خود شبنمی نورانی می چکید. نام های دیگر آن سیلپیون و نین کوئه لوته بود، که این دومی به معنای سپیدشکوفه است.

این درخت نوری نقره ای و آرام از خود ساطع می کرد و بعدها والار از تنها گل باقی مانده ی آن پس از حمله ی مورگوت و اونگولیانت، ماه تابان سرزمین میانه را به وجود آوردند.

گفته شده که نیملوت، درخت سپید گاندور نسل اندر نسل به درخت گالاتیلیون در شهر تیریون می رسید که گونه ی ضعیفتر و بی نوری از تلپریون بودند.

جستارهای وابسته

منابع