بلریاند غربی

از دانشنامه والیمار

بلریاند غربی سرزمین‌های بلریاند تا غرب رودخانه سیریون را پوشش می‌داد؛ بخش اعظمی از این مناطق تحت حکومت فینرود فلاگوند در نارگوتروند و کیردان کشتی ساز در فالاس بود.