اگلات

از دانشنامه والیمار

اگلات یا "وانهاده‌‌ها" الف‌های تله‌ری (لیندار) بودند که در سفر بزرگ تصمیم گرفتند در بلریاند باقی بمانند و به دنبال ارباب مفقودشان الوه تینگول بگردند. بخش اصلی قوم تله‌ری به رهبری اولوه به آمان سفر کردند.

اگلات در نهایت اربابشان را پیدا کردند و او را به عنوان پادشاه خود پذیرفتند و از آن به بعد نام سیندار را بر خود نهادند.