یولوارت

(تغییرمسیر از اولوارت)
از دانشنامه والیمار

یولوارت از پسران یولفنگ سیاه بود که با پسران فئانور به نیرنات آرنویدیاد ("نبرد اشک‌های بی شمار") رفت. اما او نیز مانند پدر و برادرانش بی وفا بود، و در میان نبرد به متحدانش خیانت کرده و مورگوت را در رسیدن به پیروزی یاری داد.