اوئی‌نن

از دانشنامه والیمار
Uinen.jpg

اوئی‌نن (به زبان انگلیسی: Uinen) همسر اوسه بود. یک از مایار و معروف به «بانوی دریا‌ها».

گیسوانش در تمام آب‌های زیر آسمان گسترده می‌شود. دوست‌دار همهٔ موجوداتی است که در آب‌های شور می‌زیند، و همهٔ خزه‌هایی که در این آب‌ها می‌رویند. همهٔ دریانوردان او را آواز می‌دهند، چه، می‌تواند آرام بر روی موج‌ها دراز بکشد و عنان گسیختگی اوسه را مهار کند. نومه‌نوری ها زمانی دراز در پناه او زیستند و او را برابر والار حرمت می‌نهادند. تلری عشق زیادی به او داشتند چرا که از قبل در مصب رود سیریون با او و اوسه طرح دوستی ریخته بودند. اوئی‌نن هنگام خویشاوند‌کشی در آلکوئالونده برای دریانوردان تلری گریست.

منابع