انت

از دانشنامه والیمار

انت اولین نژادی است که در سرزمین میانه پا گذاشته است. آنها پیش از دورف ها و قبل از الف ها پا به جنگل های سرزمین میانه گذاشتند تا محافظ درختان در برابر دشمنان آنها باشند. انت ها هم مثل دیگر موجودات جنگلی و بیشه ای مخلوق ایزدبانو یاوانا هستند و او آنها را در اصل در برابر دورف ها قرار داده بود تا آنها بی رویه درختان را قطه نکنند.


دوران سوم

در این دوران، چوب ریش فرمانروا و پیرترین انت ها است و در حمله به ایزنگارد، دژ سارومان، این انت ها هستند که لشکریان اورک ها را نابود می کنند و رودخانه ی ایزن را به طرف آیزنگارد منحرف می کنند تا آن را زیر آب ببرند. آنها نژادی پیر و پرطاقت اما بیش از حد کند و سنگین هستند و چابکی دیگر نژادها را ندارند تا جایی که گفته شده حتی نمی توانند کمرشان را خم کنند. اما بسیار بسیار پرطاقتند و حدود دو برابر یک ترول قدرت دارند. زهر به آنها اثر نمی کند و پوست بسیار کلفتی دارند که هیچ تبری به آسانی نمی تواند آن را بشکافد. از لحاظ ظاهری هر کدام با دیگری فرق دارد و چهره هایشان به نوع درختانی برمی گردد که هرکدام محافظت می کنند. اما به طور میانگین آنها بلندبالا و لاغراندام با صورتی انسان مانند و دست هایی بسیار بلند هستند که به توده ای شاخه مانند شبیه انگشت ختم می شود و در انتهای پاهایشان هم زائده هایی شبیه ریشه ی درخت دارند. آنها نوشیدنی خاصی می خورند که باعث می شود به سرعت رشد کنند و علت رشد سریع مری برندی باک و پی پین توک هم نوشیدن همین نوشابه ی عجیب بود.

منابع

  • ارباب حلقه ها
  • سیلماریلیون


جستارهای وابسته