الگو:پادشاهی

از دانشنامه والیمار


{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیه{{{معنی}}}
نوع حکومت{{{نوع}}}
رهبر{{{رهبر}}}
اطلاعات اجتماعی
پایتخت{{{پایتخت}}}
اندازه{{{اندازه}}}
زبان‌ها{{{زبان}}}
مکان{{{مکان}}}
جمعیت{{{جمعیت}}}
اطلاعات تاریخی
تاریخ ایجاد{{{ایجاد}}}
تاریخ تاسیس{{{تاسیس}}}
تاریخ احیا{{{احیا}}}
تاریخ ازهم پاشیدن{{{از هم پاشیدن}}}
تاریخ نابودی{{{نابودی}}}
دوران{{{دوران}}}

نحوهٔ استفاده


{{پادشاهی
| تصویر= 
| نام= 
| معنی=
| نوع= 
| رهبر= 
| پایتخت= 
| اندازه=
| زبان= 
| مکان=
| جمعیت=
| ایجاد= 
| تاسیس= 
| احیا= 
| از هم پاشیدن=  
| نابودی= 
| دوران=
}}