الگو:نژاد

از دانشنامه والیمار


{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
قلمروها{{{قلمرو}}}
زبان‌ها{{{زبان‌ها}}}
متوسط قد{{{قد}}}
رنگ پوست{{{رنگ پوست}}}
رنگ مو{{{رنگ مو}}}
خصوصیات{{{خصوصیات}}}
طول عمر{{{طول عمر}}}
اعضا{{{اعضا}}}

نحوهٔ استفاده

{{نژاد
|تصویر=
|نام=
|قلمرو=
|زبان‌ها=
|قد=
|رنگ پوست=
|رنگ مو=
|خصوصیات=
|طول عمر=
|اعضا=
|}}