الگو:جعبه اطلاعات نیم-الف

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
نیم-الف
زندگی‌نامه
نام کوئنیایی{{{ کوئنیایی}}}
القاب{{{القاب}}}
تاریخ و محل تولد{{{تولد}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
مرگ{{{مرگ}}}
سن در هنگام مرگ{{{سن}}}
اطلاعات شخصی
جنسیت{{{جنسیت}}}
والدین{{{والدین}}}
حق ارث{{{حق ارث}}}
همسر{{{همسر}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
رنگ مو{{{مو}}}


نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات نیم-الف
| تصویر=
| نام=
| کوئنیایی=
| القاب=
| تولد=
| قلمرو=
| مرگ=
| سن=
| جنسیت=
| والدین=
| حق ارث=
| همسر=
| فرزندان=
| مو=
|}}