الگو:جعبه اطلاعات مایار

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
مایا
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
ورود به آردا{{{رسیدن}}}
تاریخ مرگ{{{مرگ}}}
وظیفه/ماموریت{{{ماموریت}}}
مشخصات ظاهری
رنگ ردا{{{ردا}}}
جنسیت{{{جنسیت}}}
ظاهر{{{ظاهر}}}
رنگ مو{{{رنگ مو}}}


نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات مایار
| تصویر=
| نام=
| نام‌های دیگر=
| رسیدن=
| مرگ=
| ماموریت=
| ردا=
| جنسیت=
| ظاهر=
| رنگ مو=
|}}