الگو:جعبه اطلاعات دوران اول اداین

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
زندگی‌نامه
خاندان{{{خاندان}}}
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
القاب{{{القاب}}}
تاریخ و محل تولد{{{تولد}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
مرگ{{{مرگ}}}
سن در هنگام مرگ{{{سن}}}
والدین{{{والدین}}}
همسر{{{همسر}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
منابع{{{منبع}}}
مشخصات ظاهری
جنسیت{{{جنسیت}}}
رنگ مو{{{مو}}}

نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات دوران اول اداین
| تصویر=
| نام=
| خاندان=
| دیگر نام‌ها=
| القاب=
| تولد=
| قلمرو=
| مرگ=
| سن=
| والدین=
| همسر=
| فرزندان=
| جنسیت=
| مو=
| منبع=
|}}