الگو:اماکن

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
مشخصات ظاهری
نوع{{{نوع}}}
مکان{{{مکان}}}
ساکنین{{{ساکنین}}}
قلمرو (ها){{{قلمروها}}}
شرح{{{شرح}}}
مشخصات کلی
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
ریشه‌یابی نام‌ها{{{ریشه‌یابی نام‌ها}}}
اتفاقات{{{اتفاقات}}}

نحوهٔ استفاده

{{اماکن
| تصویر=
| نام=
| نوع=
| مکان=
| ساکنین=
| قلمروها=
| شرح=
| دیگر نام‌ها=
| ریشه‌یابی نام‌ها=
| اتفاقات=
|}}