الگو:اشیا

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
سرچشمهٔ نام{{{سرچشمه}}}
مکان{{{مکان}}}
صاحب{{{صاحب}}}
سازنده{{{سازنده}}}
ظاهر{{{ظاهر}}}
منابع{{{منابع}}}

نحوهٔ استفاده

{{اشیا
| تصویر=
| نام=
| دیگر نام‌ها=
| سرچشمه=
| مکان=
| صاحب=
| سازنده=
| ظاهر=
| منابع=
|}}