الف‌واین

از دانشنامه والیمار

الف‌واین پسر ائومر ادیج، شاه روهان بود که در سال ۶۳ دوران چهارم تاج و تخت پدرش را به ارث برد. او به «زیباروی» مشهور شد، همانطور که مادرش لوتیریل زیبا و نجیب بود.

ریشه یابی نامها

الف‌واین به معنی «یاور الف»، و ترجمه‌ای از نام الندیل در کوئینا است.

سلف:
ائومر
نونزدهمین پادشاه روهان
از ۴۳ دوران چهارم تا ؟؟
جانشین:
نامشخص