الف‌های روشن

از دانشنامه والیمار

آن دسته از الف‌ها که به کالاکوئندی معروفند و پیش از تاریکی دو درخت والینور نور آنها را به چشم خود دیده اند. این الف‌ها عبارتند از وانیار، نولدور و بخشی از تله‌ری که از سرزمین میانه به غرب سفر کردند. الوه تینگول را نیز به عنوان یک الف روشن می شناسند هرچند او هیچگاه سفر بزرگ را کامل نکرد و تنها برای یک بار به عنوان سفیر الف‌ها و پیش از اینکه الدار کوئیوینن را ترک کنند به آمان آمده بود.