الداکار (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

الداکار معادل کوئنیایی «کلاه‌خود-الف» (elf-helm) است.