اتحاد مادروس

از دانشنامه والیمار

اتحاد مادروس اتحادی کوتاه مدت بین پسران فئانور و الف‌های خاندان‌های فین‌گولفین و فینارفین، انسان‌های خاندان‌های بئور، هالت، هادور، بور و اولفانگ و نیز دورف‌های نوگرود و بله‌گوست بود که پس از نبرد داگور براگولاخ شکل گرفت و در نیرنائت آرنوئدیاد نیز از هم پاشید.