ائوموند

از دانشنامه والیمار

ائوموند یکی از ارتشبدهای سرزمین سواران بود.

تاریخچه

ائوموند با تئودوین، خواهر شاه تئودن ازدواج کرد و آن‌ها دو فرزند داشتند به نام‌های ائووین و ائومر،‌ که هردو نقش مهمی را در جنگ حلقه ایفا کردند. ائوموند در نبردی با اورک‌ها در امین مویل کشته شد.