ائورد

از دانشنامه والیمار

ائورد به دسته‌ای از روهیریم گفته میشود که (اغلب) از یک‌صد و بیست سوار تشکیل شده باشد.

این کلمه بطور غیر رسمی برای اشاره کردن به زیردسته‌ای از سواران روهیریم بکار می رفته که تحت فرمان یک فرمانده باشند، و تعداد سواران بسته به موقعیت متفاوت است.

ریشه یابی نام‌ها

کلمه «ائورد» در زبان انگلیسی قدیم برای مشخص کردن یک دسته استفاده می شده است.